Algemene voorwaarden Yogaretreat Molkwerum.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen die worden georganiseerd door Klaas de Koe en Hotske Batteram en vallen onder het yogaretreat.

Artikel 1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

1a. Evenement; het yogaretreat georganiseerd door Klaas de Koe en Hotske Batteram.

1b. Deelnemer; de natuurlijke persoon, die zich heeft aangemeld en ingeschreven voor het evenement en op de hoogte is van de algemene voorwaarden.

1c. De overeenkomst; tussen deelnemer en de organisatoren.

1d. De organisatoren; Klaas de Koe en Hotske Batteram.

Artikel 2: Deelname.

2a. Deelname aan een evenement is uitsluitend mogelijk door een natuurlijk persoon.

2b. De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het evenement, mits hij of zij het aanmeldformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien na inschrijving 25 % aanbetaling is overgeboekt, en het restant van de totale prijs 14 dagen voor aanvang van het evenement overgeboekt is, en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2c. Deelname aan het evenement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2d. Indien de deelname via de inschrijving geschiedt voor twee of meer personen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al deze deelnemers.

2e. Het evenement vermeldt wat is inbegrepen in de prijs.

2f. De organisatoren kunnen in uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement niet door te laten gaan, voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigingen. Door de deelnemer kan in geval van een dergelijk besluit geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van gemaakte kosten waaronder ook reis- en verblijfskosten. Eveneens kan op grond van een dergelijk besluit geen restitutie plaatsvinden van inschrijfgeld en restant prijs van het evenement.

Artikel 3: Annulering door de deelnemer.

3a. Bij annulering, ongeacht om welke reden, zijn onderstaande annuleringskosten van toepassing;

Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het evenement: de aanbetaling van het van het evenement.

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het evenement: 50% van de prijs van het evenement.

Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van het evenement: 75% van de prijs van het evenement.

Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van het evenement: 100% van de prijs van het evenement.

Annulering dient altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij de organisatoren.

De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.

3b. Indien de deelnemer een reis- en of annuleringsverzekering wil afsluiten, dan kan de deelnemer dit bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze boeken, dit is niet inbegrepen in de prijs van het evenement.

Artikel 4: Aansprakelijkheid.

4a. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, noch van blessures/letsel of ziekten, in welke vorm dan ook, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatoren toe te rekenen opzet of grove schuld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar lichamelijk en geestelijk welzijn.

4b. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

4c. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op deelname aan het evenement.

4d. Betrokken derden of belanghebbenden van een evenement zijn op dezelfde voet als de organisatoren, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

4e. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verlies aan/van persoonlijke eigendommen tijdens het evenement.

4f. De organisatoren verwachten dat de deelnemer de accommodaties/gebouwen en eigendommen met respect behandeld, de deelnemer is verantwoordelijk voor schade en/of verlies. De organisatoren hebben het recht om eventuele kosten door te berekenen aan de deelnemer. 

4g. De schoonmaakkosten zijn inbegrepen, de organisatoren hebben echter het recht om eventuele extra schoonmaakkosten door te berekenen, indien de organisatoren niet tevreden zijn over de staat waarin de accommodatie is achter gelaten.

4h. Het is de deelnemer niet toegestaan te roken in de accommodaties.

Artikel 5: Portretrecht.

5a. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatoren voor openbaarmaking van, tijdens of rond, een evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de ruimste zin van het woord, waarop de deelnemer zichtbaar is. De deelnemer kan per e-mail aangeven bezwaar te hebben tegen vermelde openbaarmaking. De organisatoren houden hiermee dan

rekening.

Artikel 6: Persoonsgegevens.

6a. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatoren opgenomen in een bestand. De gegevens worden niet aan derden versterkt en worden alleen gebruikt met doel om te communiceren over een evenement. De organisatoren gaan zorgvuldig om met de verstrekte gegevens, zij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld, indien gegevens door derden op illegale wijze, zoals hacken of inbraak in computer, worden toegeëigend.

De organisatoren, Klaas de Koe en Hotske Batteram.